Diện lao động – Alberta

TÍNH ĐIỂM ĐỊNH CƯ CANADA DIỆN LAO ĐỘNG - ALBERTA

Name(Required)
Yếu tố 1: Giáo dục
Yếu tố 2: Kỹ năng ngôn ngữ
Ngôn ngữ chính thức đầu tiên
Yếu tố 2: Kỹ năng ngôn ngữ
Ngôn ngữ chính thức thứ hai
Yếu tố 3: Kinh nghiệm làm việc
Yếu tố 4: Tuổi tác
Yếu tố 5: Bố trí việc làm
Yếu tố 6: Khả năng thích ứng