Diện doanh nhân Bristish Columbia

TÍNH ĐIỂM ĐỊNH CƯ CANADA DIỆN DOANH NHÂN - BRISTISH COLUMBIA

Name(Required)
CÁ NHÂN
Kinh nghiệm & Quyền sở hữu
Kinh nghiệm tự quản lý doanh nghiệp
Kinh nghiệm quản lý cấp cao
Quyền sở hữu doanh nghiệp
Tài sản ròng
Tổng tài sản hiện tại của bạn (Tiền mặt & thanh quỹ)
Tổng tài sản chung
Tổng đầu tư cá nhân
Số lượng công việc toàn thời gian được tạo ra/nhà đầu tư
Vị trí thành lập doanh nghiệp
Khả năng thích ứng
Khả năng ngôn ngữ
Bằng cấp giáo dục
Tuổi
Chuyến khảo sát kinh doanh
Có kinh nghiệm làm việc, kinh nghiệm kinh doanh hoặc từng học tập tại Canada trong ít nhất 12 tháng
YÊU TỐ KINH DOANH
Khả năng thương mại tổng thể
Mô hình kinh doanh
Thị trường & sản phẩm/dịch vụ
Đủ điều kiện đầu tư cá nhân
Đánh giá đầu tư cá nhân đề xuất
Tỷ lệ sở hữu
Các yếu tố rủi ro
Khả năng chuyển giao
Kinh nghiệm quản lý chủ doanh nghiệp
Kinh nghiệm làm việc của quản lý cấp cao
Lợi ích kinh tế
Lĩnh vực then chốt / Ghi điểm lợi ích kinh tế đáng kể
Đánh giá công việc
Công việc tay nghề cao (NOC TEER 0 hoặc 1)